Linkovi

FTN Novi Sad

Departman za građevinarstvo i geodeziju

 

Uslovi za upotrebu programa nalaze se u fajlu uslovi.

Sve informacije za upotrebu programa mogu se dobiti od Andrije Rašete (kabinet LG306 ili email: araseta@uns.ac.rs). Takođe, molimo Vas da sve nedostatke i greške prijavite.

Ukoliko želite da ustupite na javnu upotrebu Vaš program pod prethodno opisanim uslovima (uslovi) možete se javiti na gore navedenu email adresu. Računarski softveri su grupisani po naslovima koji asociraju na programski jezik ili računarski softver.

Za raspakivanje fajlova može da se koristi 7-zip.

 

Raširi / skupi celu listu

Java

1. Beck-ov stub
2. Bočno izvijanje konzolnog nosača
3. Bočno izvijanje proste grede
4. Kritična sila pri dejstvu sprega
5. Kritična sila pri zatezanju
6. Kritična sila konzole sa oprugom na kraju
7. Dinamički amortizer
8. Pfluger-ov stub
9. Stabilnost štapa s uklještenim krajevima na uvijanje
10. Stub s pratećom i po pravcu fiksnom silom
11. Kritična ugaona brzina - težak rotirajući stub
12. Ojlerova kritična sila
13. SDOF - harmonijska sila
14. Oscilacije zategnute žice
15. Poprečne oscilacije prizmatičnih štapova
16. Kritična sila - metoda početnih parametara
Torziona konstanta

C++C#

1. St metod ()
(zahtev za download poslati Anki Starčev-Ćurčin, email: astarcev@uns.ac.rs)

DelphiVBVBA


Wolfram Mathematica

1. Metoda početnih parametara - štap
2. Slobodno oslonjena ploča po celom obimu
3. Greda - teorija prvog reda
4. Spektar odgovora - EN1998-1
5. Interpolacione funkcije - direktan postupak - aksijalno naprezanje štapa - teorija prvog reda
6. Interpolacione funkcije - direktan postupak - savijanje štapa u x-y ravni - teorija prvog reda
7. Interpolacione funkcije - direktan postupak - savijanje štapa u x-z ravni - teorija prvog reda
8. Interpolacione funkcije - Lagranžovi polinomi
9. Interpolacione funkcije - Ermitovi polinomi
10. Matrica krutosti štapa - aksijalno naprezanje - teorija prvog reda
11. Matrica krutosti štapa - savijanje u x-y i x-z ravni - teorija prvog reda
12. Geometrijska matrica krutosti - linijski konačni element

Matlab

1. Matrix3D
2. Greda - teorija prvog reda
3. Numerička integracija - MDOF - akcelerogram
4. Inercijalne sile - MDOF
5. Modalna analiza - MDOF - akcelerogram
6. Modalna analiza - MDOF - harmonijska sila
7. Modalna analiza - MDOF - spektar odgovora
8. Interpolacione funkcije - direktan postupak - aksijalno naprezanje štapa - teorija prvog reda
9. Interpolacione funkcije - direktan postupak - savijanje štapa u x-y ravni - teorija prvog reda
10. Interpolacione funkcije - direktan postupak - savijanje štapa u x-z ravni - teorija prvog reda
11. Geometrijska matrica krutosti - linijski konačni element

Maple

1. SDOF - Harmonijska sila, naglo naneta sila i impuls
2. SDOF - Numerička integracija i spektar odgovora
3. SDOF - Raspodeljena masa, Rejlijev metod i udar
4. MDOF - Modalna analiza - akcelerogram i proizvoljno promenljiva sila
5. MDOF - Direktna numerička integracija
6. MDOF - Modalna spektralna analiza

MathCADPython

1. Ojlerova kritična sila - GUI aplikacija
2. Ojlerova kritična sila - konzolna aplikacija

Tcl

1. Ojlerova kritična sila - GUI
2. Ojlerova kritična sila - konzola

Perl

1. Ojlerova kritična sila

Javascript

1. Ojlerova kritična sila

Bash

1. Ojlerova kritična sila

Flash


()
()